image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Sylwetka absolwenta Zarządzania

 

Studia pierwszego stopnia

 

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania (na przykład specjalisty ds. promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania, analiz ekonomicznych itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

Absolwent po studiach II-go stopnia posiada wiedzę umożliwiającą ocenianie i interpretowanie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz czynników warunkujących realizację funkcji zarządzania w organizacjach, wykorzystuje współczesne koncepcje zarządzania do wyjaśniania zjawisk z zakresu zarządzania. Absolwent jest w pełni przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej, by rozwiązywać praktyczne problemy zarządzania w przedsiębiorstwach, strukturach bezpieczeństwa i instytucjach publicznych. Jest on przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, na stanowiskach kierowników/menedżerów średniego i wyższego szczebla, zarówno w sektorze publicznym, jak i przedsiębiorstw, a także założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III-go stopnia, kontynuacji kształcenia przez całe życie oraz realizowania własnych badań.

Kompetencje specyficzne w ramach prowadzonych specjalności na studiach I i II stopnia

Specjalność Zarządzanie firmą: absolwent potrafi wykorzystać narzędzia zarządzania marketingowego oraz instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu firmą (zarówno małą, średnią, jak i dużą) oraz posługiwać się technikami organizatorskimi.

Specjalność Zarządzanie logistyką i jakością: absolwent potrafi wdrażać i kontrolować systemy zarządzania logistycznego, posługiwać się narzędziami jakości, badać potrzeby i satysfakcję klienta.

Zarządzanie międzynarodowe:  absolwent potrafi wykorzystywać narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach międzynarodowych, rozpoznaje uwarunkowania gospodarcze, prawne i społeczne w zakresie zarządzania firmą międzynarodową.

Specjalność Zarządzanie w administracji i finanse organizacji: absolwent potrafi wykorzystywać narzędzia strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami organizacji, potrafi realizować podstawowe funkcje zarządzania w jednostkach organizacyjnych administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego i strukturach UE.

International Management: 

The goals of education on second level of studies are: transfer the knowledge from the area of management and related sciences, achieve qualifications and skills which allow to diagnose, analyze and solving problems of functioning company on various levels of management; critical analysis, interpretation and evaluation aspects which influence on effective realization basic management functions in different companies (economic organizations, administration, and public security); analysis creative information resources using; informatics systems using; teams’ building and management using effective models of communication, motivation and negotiations.

Graduates of the second level of studies have knowledge to evaluate and interpret economic phenomena and laws in organizations and also aspects which influence on management in organizations; use modern management’s conceptions to explain phenomena from management.

Graduate is ready to use theoretical knowledge to solve practical management problems in companies, security structures and public institutions. He is ready to: undertake specialist positions in management system; management /managers positions of medium and high level in public sector, enterprise; also start and run its own business.

Graduate can apply management methods in international society, recognizes economic, law, social conditions in the area of international company’s management.

Moreover graduate is ready to undertake PhD studies and continue lifelong learning education and conduct its own research. Graduate can use traditional, modern and developed management’s mechanisms. Graduate can describe, analyze, evaluate and explain management’s problems, can apply strategic and procedural management methods and tools in different areas of organization’s functioning.

 

Sylwetka absolwenta Transportu

Studia pierwszego stopnia

 

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. W czasie studiów zdobędą ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu transportu na środowisko. Zdobędą także umiejętności z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki.
Kompetencje specyficzne w ramach prowadzonych specjalności na studiach I stopnia

Logistyka i systemy komputerowe - w ramach specjalności studenci zapoznają się ze współczesnymi metodami i systemami informatycznymi wspomagającymi procesy decyzyjne w logistyce transportu.

Eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie - w ramach specjalności studenci pozyskają wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu eksploatacji środków transportu i bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Inteligentne systemy transportowe - w ramach specjalności studenci poznają praktyczne aspekty funkcjonowania współczesnych systemów sterowania, monitorowania i zarządzania ruchem drogowym.


Absolwenci kierunku: będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, planowaniem i modernizacją infrastruktury sieci komunikacyjnych. Będą mogli znaleźć zatrudnienie także w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, Inspekcji Ruchu Drogowego, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Wiedza z zakresu transportu bliskiego umożliwi poszukiwanie absolwentom pracy w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych regionu a także w budownictwie, przy planowaniu i kierowaniu transportem wewnętrznym oraz gospodarką magazynową.

Absolwenci będą przygotowani do kontynuowania nauki na studiach II i III stopnia na kierunku transport oraz na kierunkach pokrewnych.

 

 

Studia drugiego stopnia

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Transport uzyskują tytuł zawodowy magistra. W czasie studiów zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej.    

Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi, organizacją ruchu, planowaniem i modernizacją sieci transportu drogowego. Posiadają wiedzę niezbędną do wykorzystania najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w ramach tworzenia zrównoważonych systemów transportowych. Absolwenci kierunku zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania metod sztucznej inteligencji w zagadnieniach transportowych, sposobów zarządzania bezpieczeństwem oraz kontroli kosztów środowiskowych. Potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy inżynierskie oraz podejmować prace badawcze. Są przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

 

Kompetencje specyficzne w ramach prowadzonych specjalności na studiach II stopnia

Specjalność Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci poznają metody planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

Specjalność Transport drogowy

W ramach specjalności Transport drogowy studenci poznają wszechstronnie problemy bezpieczeństwa – od konstrukcji pojazdu, poprzez jego homologację, rozwiązania inżynierii ruchu drogowego aż do wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabywają ponadto umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.

Sylwetka absolwenta Analityki i komunikacji w biznesie

Studia pierwszego stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia poprzez unikatowe połączenie przedmiotów tradycyjnie przypisanym różnym dyscyplinom naukowym (ekonomii i socjologii) posiada wiedzę i szereg umiejętności praktycznych związanych z szeroką pojmowaną analizą zjawisk społeczno-gospodarczych. Absolwent posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: analizy ryzyka, analizy finansowej, analizy opinii publicznej, statystycznej obróbki danych czy też obsługi programów komputerowych w biznesie. Absolwent umie diagnozować zachodzące w różnych kontekstach procesy komunikacyjne, a także potrafi konstruować efektywną politykę komunikacyjną organizacjach różnego typu. Absolwenci podczas zajęć i przewidzianych dla kierunku praktyk są przygotowani do pracy na stanowiskach: specjalisty analityka w sektorze publicznym i prywatnym, konsultanta wspierającego szczeble kierownicze, a także specjalisty w zakresie komunikacji (specjalista ds. komunikacji internetowej, dział PR, dział marketingu i reklamy, dziale rozwoju). Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają również podjęcie pracy w wielu wolnych zawodach, m.in. dziennikarstwie, kampaniach wyborczych itp. 

Sylwetka absolwenta Socjologii

Studia pierwszego stopnia

Absolwent studiów I stopnia licencjackich posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnienie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych – zarówno jakościowymi jak i ilościowymi, z zastosowaniem programów komputerowych. Jest on również przygotowany w stopniu podstawowym do podejmowania mniej skomplikowanych prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym, zastosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów społecznych, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie, w celu dostosowania do zmieniających się wymagań rynku pracy. Kompetencje specyficzne w ramach prowadzonych specjalności.

Kompetencje specyficzne w ramach prowadzonych specjalności na studiach I stopnia

Specjalność Komunikacja społeczna i nowe media: absolwent umie komunikować się z otoczeniem, jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, łączy wiedzę socjologiczną z kompetencjami kluczowymi w realiach społeczeństwa informacyjnego i praktycznymi zastosowaniami wiedzy socjologicznej w zakresie komunikacji społecznej (reklama, wizualizacja, socjotechnika, marketing społeczny i polityczny) i w zakresie nowych mediów.

Specjalność Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi: kompetencje w zakresie psychospołecznych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi oraz z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji, rozwiązywania konfliktów w różnego typu organizacjach i przedsiębiorstwach, w szczególności w przedsiębiorstwach międzynarodowych, organizacjach i instytucjach publicznych i non-profit, a także w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz instytucjach kultury.