Kierunek – Transport

Dla kogo transport?

 

Transport realizuje jedną z najbardziej podstawowych potrzeb społecznych. Z koniecznością przemieszczania przedmiotów, w tym zdobyczy łowieckich, musiały mierzyć się już ludy pierwotne. Obecnie transport nazywany jest krwiobiegiem gospodarki i należy do jej najszybciej rozwijających się gałęzi. Musi funkcjonować także w trudnych czasach kryzysów, czy jak obecnie pandemii. Jednocześnie łączy w sobie wiele zagadnień, przedsięwzięć i wyzwań. Obejmuje różne rodzaje transportu – drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy, rurociągowy; transport osób i towarów; transport bliski i daleki. Specjaliści z zakresu transportu rozwiązują zagadnienia związane z jego organizacją, logistyką, infrastrukturą, inżynierią ruchu, sterowaniem, bezpieczeństwem, przepisami prawnymi itp. Według najnowszych szacunków tylko sektor transportu drogowego zatrudnia w Polsce – pośrednio lub bezpośrednio – milion osób, co stanowi ok. 7,5 proc. wszystkich pracujących w naszym kraju. Jeśli więc chcesz związać swoją przyszłość z nowoczesną, nieodzowną dla gospodarki dziedziną, w której możesz realizować różnorodne wyzwania to TRANSPORT jest tym czego szukasz.

Specjalności

Na kierunku Transport realizowane jest nauczanie w systemie dwustopniowym.

I stopień, inżynierski
Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. W czasie studiów zdobywają ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, logistyki. Nabywają umiejętności z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki. W trakcie studiów mogą wybrać jedną z trzech specjalności.

Eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie
W ramach specjalności studenci pozyskują wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu eksploatacji środków transportu i bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Logistyka i systemy komputerowe
W ramach specjalności studenci zapoznają się ze współczesnymi metodami i systemami informatycznymi wspomagającymi procesy decyzyjne w logistyce transportu.

Inteligentne systemy transportowe
W ramach specjalności studenci poznają praktyczne aspekty funkcjonowania współczesnych systemów sterowania, monitorowania i zarządzania ruchem drogowym.

 

Nagrody, osiągnięcia
2012 – nagroda 1 mln złotych w konkursie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji
2016  Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Laur innowacji” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
2017 – Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
2017  Stanowisko dydaktyczno-badawcze „Poligon ITS” Katedry Transportu zostało wyróżnione w konkursie Lider ITS 2017 organizowanym przez Stowarzyszenie ITS POLSKA

Publikacje studentów
Studenci i absolwenci kierunku Transport biorą udział w konferencjach naukowych, na których prezentują także swoje prace, w szczególności prace dyplomowe. Między innymi uczestniczyli w następujących konferencjach:

 • Transcomp 2013, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp, Zakopane, 2-5 grudzień 2013,
 • X konferencja naukowo-techniczna “Logistyka, systemy transportowe i bezpieczeństwo w transporcie”, Szczyrk, 16-19 kwietnia 2013,
 • XI konferencja naukowo-technicznea “Logistyka, systemy transportowe i bezpieczeństwo w transporcie”, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014,
 • II Studencka Konferencja Logistyczna „StuKol” – 9 kwietnia 2014,
 • międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych, Ustroń, 16-19 marzec 2016,
 • konferencja „Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego – gospodarka, edukacja, innowacje”, Bielsko-Biała, 19 maj 2016,
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, 7 grudzień 2018,
 • IX Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, 6 grudzień 2019.

Ponadto publikują prace w czasopismach takich jak: Logistyka, TTS Technika Transportu Szynowego, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. Wydane zostały także dwie monografie „Wspomaganie komputerowe i logistyka w transporcie”, w których 16. absolwentów zaprezentowało obszerne omówienia swoich prac dyplomowych.

II stopień, magisterski
Absolwenci studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej. W trakcie studiów mogą wybrać jedną z dwóch specjalności.

Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie
W ramach specjalności studenci zdobywają pogłębioną wiedzę związaną z bezpieczeństwem w transporcie drogowym, a także poznają metody planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

Transport drogowy 
W ramach specjalności studenci zapoznają się wszechstronnie z problemami bezpieczeństwa – od konstrukcji pojazdu, poprzez jego homologację, rozwiązania inżynierii ruchu drogowego aż do wpływu na bezpieczeństwo zachowań uczestników ruchu. Ponadto nabywają umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telematycznych stosowanych w transporcie drogowym.

Absolwenci kierunku Transport są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Równocześnie mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku transport oraz na kierunkach pokrewnych.

Baza dydaktyczna
Studenci kierunku mają do dyspozycji dobrze wyposażone laboratoria, dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz bogatego księgozbioru. W dużym stopniu utworzenie bazy dydaktycznej kierunku było możliwe dzięki:

 • projektowi „ATH ŁĄCZY – droga do wspólnego celu – gospodarki opartej na wiedzy”; projekt realizowany był w okresie 01.10.2010 – 31.12.2015, a kwota przeznaczona dla kierunku to około 3 mln zł,
 • nagrodzie 1 mln złotych w konkursie MNiSW na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • projektowi „Akademia Przyszłości – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”; projekt realizowany jest od 01.04.2018 do 31.03.2022, a kwota przeznaczona dla kierunku to około 420 000 zł.

Współpraca z pozostałymi Wydziałami technicznymi ATH powoduje, że studenci kierunku korzystają także ze specjalistycznych laboratoriów tamtych jednostek. Poza laboratoriami komputerowymi, na kierunku na Wydziale Zarządzania i Transportu funkcjonują  laboratoria dedykowane: Inżynierii ruchu i monitoringu, Systemów sterowania, Inteligentnych Systemów Transportowych oraz Mechaniki i badań symulacyjnych.

Katedra Transportu dysponuje unikatowym w skali kraju stanowiskiem badawczo-dydaktycznym „Poligon ITS”. Stanowisko zostało wyróżnione w konkursie Lider ITS 2017 organizowanym przez Stowarzyszenie ITS POLSKA.

Plany studiów II stopnia obowiązujące od 2019/2020:

Program studiów stacjonarnych

Program studiów niestacjonarnych

Efekty uczenia się