Kierunek – Zarządzanie

Dla kogo zarządzanie?

 

Dla osób, które z ciekawością i pasją zmierzą się z nauką zagadnień z obszaru ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, logistyki i jakości. Osób samodzielnych, kreatywnych, niebojących się wyzwań, które potrafią pracować zarówno w małych, jak i dużych zespołach.
Na studiach dowiesz się, jak funkcjonuje gospodarka, współczesne firmy i inne organizacje, poznasz metody i instrumenty pracy menedżera, nauczysz się prowadzić badania rynkowe. Rozwiniesz umiejętności pracy zespołowej, realizacji projektów i rozwiązywania problemów.
Tę wiedzę wykorzystasz potem w praktyce we wszystkich branżach gospodarki. Nasi absolwenci pracują na stanowiskach wysokospecjalistycznych w firmach lokalnych, jak i globalnych korporacjach, kierują zaawansowanymi projektami i zespołami ludzi. Wielu z nich to także odnoszący sukcesy przedsiębiorcy, innowatorzy czy twórców start-upów.
Polecamy zarządzanie wszystkim tym, którzy chcą związać swoją przyszłość i karierę z realizacją profesjonalnych zadań w przedsiębiorstwach czy administracji lub mają odwagę i pomysł, by odnaleźć się we własnym biznesie.

Specjalności

Na kierunku Zarządzanie realizowane jest nauczanie w systemie dwustopniowym.

 

Zarządzanie firmą

Dlaczego warto wybrać naszą specjalność?
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie zastosowań marketingu jako koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem oraz w obszarze rozwoju przedsiębiorczości (w tym akademickiej). Wartość dodaną zajęć stanowi idea konsultingu studenckiego, która sprowadza się do budowania pomostu między światem akademickim a światem biznesu. Idea jest wyjątkowym doświadczeniem dla studentów. Z jednej strony konsulting studencki daje im możliwość posmakowania kontaktu z rzeczywistym klientem i samodzielnego proponowania rozwiązań w konkretnych sprawach firmy, z drugiej strony samodzielna realizacja projektu biznesowego pozwala studentom na sprawdzenie poziomu swojej wiedzy. Każdy student ma szansę wnieść do takiej firmy coś nowego, zmienić ją czy ulepszyć. Konsulting studencki ma również duże znaczenie dla przedsiębiorców, którzy otrzymują propozycje nowych rozwiązań dla swoich aktualnych problemów widzianych z innej, szerszej perspektywy. Konsulting studencki poprzez swoje główne założenie dostarcza wymierne korzyści obu światom. Dla studentów–konsultantów inicjatywa tego typu daje szansę na aktywizację zawodową oraz rozwijanie nowych umiejętności i kompetencji, niezbędnych do poruszania się w dzisiejszym świecie biznesu. Z kolei dla przedsiębiorców współpraca z ludźmi, mającymi dostęp do najnowszych zdobyczy wiedzy, wspieranych przez wykwalifikowaną kadrę naukową, stwarza kompleksowe warunki dla​ rozwoju ich firmy.

Jakie przedmioty?
Zajęcia na specjalności zarzadzanie firmą to nie tylko wzbogacanie wiedzy teoretycznej, zajęcia na specjalności są ściśle związane z praktyką, obejmują wizyty studyjne w firmach, wykłady gościnne praktyków, konsulting studencki dla firm, prace dyplomowe dla biznesu. Na zajęciach studenci indywidualnie prowadzą własne badania i analizy, a także poznają realne wyzwania branży rozwiązując w trakcie zajęć  case study/studium przypadku.

Czy tylko nauka?
Nie tylko nauką student żyje, zainteresowani studenci specjalności zarzadzanie firmą uczestniczą we wszystkich działaniach Uczelni, zarówno naukowych – biorąc udział w konferencjach, warsztatach, seminariach, wykładach gościnnych praktyków zarzadzania ale również społecznych akcjach, typu sprzątanie Beskidów czy wyjazdach w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+, licznych wizyt studyjnych w kraju i poza jego granicami Studenci mogą realizować się również działając w kołach naukowych. Przy Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości funkcjonują dwa koła: Koło Młody Menedżer oraz Koło Turystyki. Członkowie obu kół mogą poszerzać swoje horyzonty i spędzać miło czas na wspólnych wyprawach turystyczno-naukowych i konferencjach.

Co robić po zakończeniu studiów?
Absolwenci specjalności zarzadzanie firmą są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalista / starszy specjalista z  zakresu zarządzania (np. marketingu, promocji, sprzedaży, obsługi klienta, organizacji i zarządzania, strategii rozwoju itd.), kierownik średniego szczebla w przedsiębiorstwach (małych, średnich i dużych) oraz do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Dlaczego warto wybrać naszą specjalność?
Proponowana specjalność szczególnie w obecnym czasie daje młodym ludziom szerokie możliwości zdobycia zatrudnienia. Specjalność posiada w nazwie dwa obszary: ADMINISTRACJA – rozumiana szeroko, nie tylko jako administracja publiczna, ale również administracja gospodarcza, czyli wszystko to, co dotyczy przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (instytucje otoczenia biznesu, wsparcie finansowe i techniczne, zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego itp.) oraz FINANSE – przygotowujące do zarządzania finansami nie tylko publicznymi, ale również własnej działalności gospodarczej i innych podmiotów funkcjonujących na rynku.

Dzięki tej specjalności pozyskuje się teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do pracy w strukturach organizacyjnych administracji publicznej, w instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych, a także w różnego rodzaju organizacjach gospodarczych i pozarządowych.

Jakie przedmioty?
Specjalność oferuje przedmioty  z dwóch obszarów nauki. Z zakresu finansów są to takie przedmioty jak: strategie finansowania organizacji, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych firmy, finanse międzynarodowe i UE, zarządzanie i proces budżetowania w organizacji, fundusze UE, system finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Z zakresu administracji realizowane są takie przedmioty jak: techniki komunikacji w administracji, kodeks postępowania administracyjnego, przedsiębiorczość w strategiach rozwoju lokalnego, Small Business, zarządzanie oświatą, polityka społeczna.

Program specjalności pozwala wyposażyć nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim w wiedzę praktyczną, ponieważ każdy przedmiot umożliwia doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez realizację ćwiczeń, projektów, samodzielnych zadań oraz badań terenowych.

Czy tylko nauka?
Specjalność prowadzi grupa profesjonalistów, z długoletnim doświadczeniem w praktyce gospodarczej oraz dydaktyce. Zapewnia wsparcie w rozwijaniu zainteresowań studentów,  poszukiwaniu zatrudnienia oraz w przygotowaniu prac dyplomowych o tematyce zgodnej z prowadzoną tematyką kształcenia. Organizowane są dla naszych studentów dodatkowe szkolenia (np. uruchamianie własnego przedsiębiorstwa społecznego)  oraz wykłady prowadzone przez przedstawicieli Związku Banków Polskich, Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS oraz przedsiębiorców działających w regionie.

Co robić po zakończeniu studiów?
Zatrudnienie można znaleźć w małych i średnich firmach, korporacjach, sektorze finansowym (banki, firmy ubezpieczeniowe,  instytucje doradztwa finansowego, biura rachunkowe itp.), administracji publicznej, organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne itp.), instytucjach otoczenia biznesu wspierające przedsiębiorców, własnym przedsiębiorstwie.

Plany studiów I stopnia obowiązujące od 2019/2020:

Program studiów stacjonarnych

Program studiów niestacjonarnych

Efekty uczenia się

Zarządzanie Logistyką i Jakością

Dlaczego warto wybrać naszą specjalność?
Z logistyką związana jest praktycznie każda działalność człowieka. Zadania logistyka koncentrują się na wielu aspektach, w tym na: planowaniu i koordynowaniu dostaw towarów do klientów, zaopatrzeniu produkcji w niezbędne surowce, zarządzaniu magazynami i centrami dystrybucyjnymi czy kompletowaniu przesyłek. Wszystkie te działania mają na celu osiągniecie zadowolenia klienta. Jednak samo dostarczenie towaru na czas i na miejsce nie oznacza, że klient będzie zadowolony, ponieważ towar, który otrzymał, musi spełniać jego wymagania i być właściwej jakości. To z kolei jest wyzwanie dla specjalisty ds. jakości, który posiada wiedzę obejmującą znajomość systemów zarządzania jakością, audytowania czy też narzędzi jakości. Połączenie wiedzy z obszarów logistyki i jakości pozwala na elastyczne dostosowanie się do wymagań klientów, lepsze zrozumienie problemów, z jakimi na co dzień zmagają się logistycy i pracownicy działów jakości.

Jakie przedmioty?
Oferta dydaktyczna specjalności obejmuje szereg praktycznych przedmiotów. Na zajęciach ćwiczeniowych studenci prowadzą własne badania i analizy, a także rozwiązują case study zawierające praktyczne przykłady rozwiązań wdrożonych przez firmy logistyczne, produkcyjne czy usługowe. W ramach realizowanego programu organizowane są wykłady prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny. Studenci specjalności swą wiedzę teoretyczną mogą skonfrontować z praktyką podczas licznych wycieczek naukowych.

Czy tylko nauka?
Oprócz nauki studenci mogą uczestniczyć w życiu uczelni angażując się w rożnego typu akcje, biorąc udział w konferencjach naukowych, wyjazdach w ramach wymiany międzynarodowej Erasmus+, a także działając w kołach naukowych. Przy Katedrze Zarządzania funkcjonuje Koło Naukowe Logistyki i Jakości Quallog. Zrzesza ono grupę młodych ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej i lepiej, być tam, gdzie inni jeszcze nie byli, rozwiązywać problemy dotąd nierozwiązane, spędzając miło czas w swoim towarzystwie, na wyjazdach, konferencjach i wycieczkach, by po ukończeniu studiów zdobyć pracę, o której marzą wszyscy.

Co robić po zakończeniu studiów?
Absolwenci specjalności zarządzanie logistyką i jakością są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych m.in. takich branż jak automotive, transport, spedycja, logistyka, budownictwo, telekomunikacja, gastronomia, hotelarstwo, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Studia II stopnia – magisterskie International Business

Dlaczego warto wybrać naszą specjalność?
Specjalność International Business to studia II stopnia w całości realizowane w języku angielskim. IB wyróżnia nie tylko nowoczesność koncepcji kształcenia ale wysoka jakość programu studiów, oparta  na autorskich programach nauczania, konsultowanych z partnerami biznesowymi kierunku, jakimi są międzynarodowe przedsiębiorstwa. Specjalność International Business to także różnorodność kulturowa i wynikająca z niej integracja międzynarodowa studentów. Programy nauczania obejmują przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii i politologii.  Dzięki temu nasi absolwenci nabywają unikatowe i cenione przez pracodawców umiejętności praktyczne  oraz wiedzę z zakresu wymienionych obszarów.Jakie przedmioty?
Oferta dydaktyczna specjalności obejmuje wiele praktycznych przedmiotów. W trakcie zajęć studenci mogą rozwijać i doskonalić wiadomości w oparciu a rozwiązywanie case study, angażujące dyskusje, prezentacje oraz udział w inspirujących wykładach.  W ramach realizowanego programu organizowane są wykłady prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny oraz praktyków. Studenci w trakcie studiów mogą uczestniczyć w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach działających w skali międzynarodowej oraz transgranicznej.

 

Czy tylko nauka?
Oprócz nauki studenci mogą uczestniczyć w życiu uczelni biorąc udział w różnego typu wydarzeniach a także biorąc udział w konferencjach naukowych oraz przede wszystkim korzystając z bogatej oferty wyjazdów międzynarodowych, zarówno na studia jak i praktyki. International Business jest doskonałą platformą do nawiązania międzynarodowych kontaktów oraz rozpoczęcia międzynarodowej kariery. W 2018 roku specjalność International Business otrzymała Nadzwyczajny Certyfikat „Laur Europejski” za wdrożenie zaawansowanych rozwiązań programowych, ukierunkowanych na umiędzynarodowienie kształcenia oraz rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami zagranicznymi.

 

Co robić po zakończeniu studiów?
Absolwenci specjalności International Business, uzyskując dyplom magistra zarządzania, są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach działających w skali międzynarodowej oraz transgranicznej. W 2018 roku specjalność International Business otrzymała   Certyfikat „Studia z Przyszłością”, który został przyznany za wyróżniającą się nowoczesnością koncepcję kształcenia, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy.

Plany studiów II stopnia obowiązujące od 2019/2020:

Program studiów stacjonarnych

Program studiów niestacjonarnych

Efekty uczenia się